اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,778,451
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,221,549
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 13,943,425,061,496
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,013,445
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,973
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,729
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه گذاری : سعید احمدی ,رسول رحیم نیا ,اکرم حمیدیان
مدیر ثبت : تامین سرمایه بانک ملت
ضامن نقد شوندگی اول : بانک ملت (سهامی عام)
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/11
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/23 1,013,445 1,011,973 3,756 0 79,476,410 0 68,646,878 13,778,451 13,943,425,061,496
  2 1397/04/22 1,012,838 1,011,361 3,723 0 79,476,410 0 68,646,878 13,778,451 13,934,982,213,631
  3 1397/04/21 1,012,370 1,010,892 3,724 124,012 79,476,410 10,798 68,646,878 13,778,451 13,928,531,280,647
  4 1397/04/20 1,011,901 1,010,411 3,754 51,070 79,352,398 12,294 68,636,080 13,665,237 13,807,508,176,435
  5 1397/04/19 1,011,303 1,009,890 4,351 0 79,301,328 0 68,623,786 13,626,461 13,761,226,664,122
  6 1397/04/18 1,010,783 1,009,370 4,471 154,613 79,301,328 41,496 68,623,786 13,626,461 13,754,137,114,209
  7 1397/04/17 1,010,274 1,008,849 4,577 0 79,146,715 8,549 68,582,290 13,513,344 13,632,922,439,993
  8 1397/04/16 1,009,755 1,008,329 3,768 0 79,146,715 0 68,573,741 13,521,893 13,634,510,793,741
  9 1397/04/15 1,009,080 1,007,643 5,350 0 79,146,715 0 68,573,741 13,521,893 13,625,243,547,806
  10 1397/04/14 1,008,645 1,007,209 5,350 68,844 79,146,715 18,301 68,573,741 13,521,893 13,619,366,432,418
  11 1397/04/13 1,008,209 1,006,767 5,370 194,606 79,077,871 64,276 68,555,440 13,471,350 13,562,509,773,051
  12 1397/04/12 1,007,724 1,006,246 7,161 74,481 78,883,265 54,584 68,491,164 13,341,020 13,424,346,339,401
  13 1397/04/11 1,007,196 1,005,726 6,472 138,575 78,808,784 58,001 68,436,580 13,321,123 13,397,393,535,798
  14 1397/04/10 1,006,679 1,005,205 5,147 3,180 78,670,209 6,453 68,378,579 13,240,549 13,309,462,203,873
  15 1397/04/09 1,006,173 1,004,685 6,028 0 78,667,029 0 68,372,126 13,243,822 13,305,872,410,906
  16 1397/04/08 1,005,488 1,004,002 6,109 0 78,667,029 0 68,372,126 13,243,822 13,296,818,707,994
  17 1397/04/07 1,005,051 1,003,564 6,109 39,695 78,667,029 19,804 68,372,126 13,243,822 13,291,028,017,176
  18 1397/04/06 1,004,612 1,003,123 6,118 83,743 78,627,334 43,579 68,352,322 13,223,931 13,265,229,849,021
  19 1397/04/05 1,004,120 1,002,603 5,439 188,610 78,543,591 70,773 68,308,743 13,183,767 13,218,080,354,225
  20 1397/04/04 1,003,612 1,002,082 12,160 148,099 78,354,981 59,638 68,237,970 13,065,930 13,093,133,663,156