ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 304,822 2.81 1,669,022 5.27 1,970,222 5.77 1,945,850 5.64
اوراق 3,025,772 27.98 13,546,123 42.85 17,407,504 50.99 16,992,086 49.25
وجه نقد 5,741,670 53.1 14,171,671 44.82 14,231,199 41.69 15,276,931 44.28
سایر دارایی ها 74,710 0.69 141,372 0.44 166,994 0.48 180,997 0.52
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 280,883 2.59 1,234,044 3.9 1,380,719 4.04 1,440,464 4.17
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد