ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/01/30 1,945,850 5.64 % 16,992,086 49.25 % 103,969 0.3 % 15,276,931 44.28 % 179,365 0.52 % 1,440,464 4.18 %
2 1398/01/29 1,945,732 5.64 % 16,987,147 49.26 % 103,940 0.3 % 15,276,931 44.3 % 170,887 0.5 % 1,440,346 4.18 %
3 1398/01/28 1,945,613 5.64 % 17,097,835 49.56 % 149,925 0.43 % 15,145,031 43.9 % 162,417 0.48 % 1,440,227 4.17 %
4 1398/01/27 1,972,126 5.72 % 17,061,222 49.45 % 188,173 0.55 % 15,093,162 43.74 % 188,749 0.55 % 1,458,513 4.23 %
5 1398/01/26 2,017,860 5.84 % 17,056,934 49.39 % 28,166 0.08 % 15,282,811 44.25 % 150,891 0.44 % 1,469,023 4.25 %
6 1398/01/25 1,973,617 5.71 % 17,104,366 49.52 % 28,158 0.08 % 15,129,953 43.8 % 307,341 0.89 % 1,428,526 4.14 %
7 1398/01/24 1,996,709 5.71 % 17,179,155 49.11 % 105,565 0.3 % 15,500,924 44.32 % 195,615 0.56 % 1,434,168 4.1 %
8 1398/01/23 2,076,516 5.94 % 17,175,865 49.15 % 105,536 0.3 % 15,103,139 43.22 % 487,378 1.4 % 1,432,282 4.1 %
9 1398/01/22 2,076,516 5.94 % 17,170,958 49.15 % 105,508 0.3 % 15,103,139 43.23 % 478,961 1.38 % 1,432,282 4.1 %
10 1398/01/21 2,076,516 5.95 % 17,160,435 49.14 % 110,502 0.32 % 15,103,246 43.25 % 470,554 1.35 % 1,432,282 4.1 %