ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/11/28 1,448,971 4.95 % 9,655,182 32.95 % 4,023,201 13.73 % 14,042,741 47.93 % 129,559 0.45 % 1,086,371 3.71 %
2 1397/11/27 1,266,917 4.37 % 9,639,110 33.22 % 3,573,976 12.32 % 14,226,826 49.03 % 308,686 1.07 % 905,077 3.12 %
3 1397/11/26 1,469,752 5.07 % 9,628,602 33.19 % 3,567,626 12.3 % 14,238,885 49.08 % 104,403 0.37 % 1,122,859 3.87 %
4 1397/11/25 1,469,752 5.07 % 9,624,324 33.19 % 3,566,277 12.3 % 14,238,885 49.11 % 96,615 0.34 % 1,122,859 3.87 %
5 1397/11/24 1,469,752 5.09 % 9,617,807 33.29 % 3,564,927 12.34 % 14,145,508 48.97 % 88,836 0.31 % 1,122,859 3.89 %
6 1397/11/23 1,473,084 5.1 % 9,603,215 33.24 % 3,335,840 11.55 % 14,400,022 49.84 % 81,066 0.29 % 1,130,453 3.91 %
7 1397/11/22 1,460,787 5.07 % 9,589,970 33.27 % 3,334,552 11.57 % 14,367,115 49.84 % 73,304 0.26 % 1,126,805 3.91 %
8 1397/11/21 1,460,787 5.07 % 9,585,706 33.27 % 3,335,374 11.58 % 14,364,911 49.86 % 65,551 0.23 % 1,126,805 3.91 %
9 1397/11/20 1,460,607 5.07 % 9,575,015 33.2 % 3,256,050 11.29 % 14,487,416 50.24 % 57,807 0.21 % 1,128,342 3.91 %
10 1397/11/19 1,460,607 5.07 % 9,568,780 33.2 % 3,254,784 11.29 % 14,487,416 50.27 % 50,071 0.18 % 1,128,342 3.91 %