دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در جلسه مجمع 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت
منبع -
مقدمه به اطلاع می رساند اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 30-08-1397 صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به شرح ذیل می باشد:
متن خبر

جناب آقای وحید ثقفی رئیس مجمع به نمایندگی از سهامدار ممتاز صندوق؛ جناب آقای علی اکبر شوره کندی ناظر مجمع به نمایندگی از سازمان بورس؛ جناب آقای علیرضا گنجی ناظر مجمع به نمایندگی از متولی صندوق؛ جناب آقای رسول رحیم نیا منشی مجمع به نمایندگی از مدیر و مدیر ثبت صندوق.  

 

پیوست