ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 267,116 2.62 1,268,514 4.66 1,433,385 4.97 1,448,971 4.94
اوراق 2,708,777 26.66 9,612,638 35.34 9,623,676 33.43 9,655,182 32.95
وجه نقد 5,529,018 54.41 14,040,290 51.62 14,375,885 49.94 14,042,741 47.92
سایر دارایی ها 72,909 0.71 146,734 0.53 132,561 0.46 131,191 0.44
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 255,223 2.51 1,048,251 3.85 1,125,111 3.9 1,086,371 3.7
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد